space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Z otchłani wieków (ZOW)
Archeologia Środkowego NadodrzaArcheologia Lubuska, Z otchłani wieków, Rocznik 65, nr 1-4, Zielona Góra, 2010
Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
ISSN 0044-1481

Książkę można kupić:
http://wydawnictwofa.pl/product.php?id_product=48

Kolejny tom Z otchłani wieków ukazał się w roku, w którym obchodziliśmy Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej. Cezurę tę wyznaczyliśmy datą uroczystego otwarcia - 1 maja 1960 roku -w Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze stałej ekspozycji w nowym budynku przy ul. Niepodległości, prezentującej także zabytki z powstałego w 1959 roku Działu Archeologicznego. Obecnie jest to Muzeum Ziemi Lubuskiej, którego zbiory pozwoliły na wydzielenie trzech samodzielnych placówek w tym, w 1982 roku, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy (MAŚN).
Obchody Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej to dobra okazja do zaprezentowania się w Polsce a zwłaszcza dobra okazja do przybliżenia archeologii społeczności województwa lubuskiego. Dlatego też postanowiliśmy wydać czasopismo o charakterze popularnonaukowym, aby mogło ono dotrzeć do jak najszerszych kręgów odbiorców, zwłaszcza do młodego pokolenia. Nie znaczy to oczywiście, że ograniczamy się jedynie do ostatnich 50 lat. Prezentujemy różnoczasowe odkrycia, od XIX wieku poczynając. Staraliśmy się uwzględnić i te najważniejsze, i te najbardziej spektakularne, najbardziej działające na wyobraźnię.
Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaprezentować pełnego obrazu archeologii lubuskiej ale i nie takie było założenie tego wydawnictwa. Ma ono raczej na celu rozbudzenie ciekawości odbiorców i wzbudzenie zainteresowania archeologią.
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił niespotykany w historii archeologii lubuskiej napływ zabytków. Stało się to m.in. dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym w zabytkowych centrach lubuskich miast - każdy inwestor realizujący przedsięwzięcie jest bowiem zobowiązany do przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, gdyż w przeciwnym wypadku substancja znajdująca się pod ziemią uległaby bezpowrotnemu zniszczeniu. Praktycznie w każdym mieście i miasteczku lubuskim były i są prowadzone badania archeologiczne.
Drugim "źródłem" pozyskiwania zabytków są badania archeologiczne związane z realizacją dużych inwestycji w naszym województwie. Niewątpliwie największymi jest budowa dróg. Badania archeologiczne towarzyszyły budowie obwodnic: Lemierzyc, Gorzowa Wlkp., Żagania, Żar, Międzyrzecza, Sulechowa, Nowej Soli, Kargowej oraz północnej i południowej nitki autostrady A-18, autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-3. Przeprowadzone tu prace badawcze mają niezwykle cenną dla nas zaletę: są wykonywane na szerokiej płaszczyźnie a w ich zakres wchodzą wszystkie stanowiska archeologiczne będące w kolizji z inwestycją. Archeolodzy mają niespotykaną dotąd możliwość przeprowadzenia badań na znacznych częściach dawnych osad i cmentarzysk, wykonania cennych analiz i ekspertyz. To wszystko powoduje, że mamy coraz większą wiedzę o przeszłych społecznościach, ich gospodarce i kulturze, strukturze społecznej oraz o warunkach, w jakich przyszło im egzystować. Ale to wszystko sprawia też, że przed archeologami jeszcze bardzo dużo pracy, którą muszą poświęcić na wykonanie analiz i syntez nagromadzonych danych.
Mamy nadzieję, że niniejszy tom będzie interesującą lekturą i spotka się z Państwa przychylnością.

SPIS TREŚCI:


Alina Jaszewska
Skarb z Witaszkowa (?)
Mateusz Sikora, Piotr Wawrzyniak, Hubert Augustyniak
Znalezisko dukata króla Macieja Korwina w Kożuchowie
Piotr Wolanin
15-krajcarowa niespodzianka archeologiczna ze Szprotawy
Zbigniew Kobyliński, Louis D. Nebelsick, Dariusz Wach
Neolityczne obserwatorium astronomiczne (?) w Bodzowie na Ziemi Lubuskiej
Bartłomiej Gruszka
Stożne - bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków średniowiecza
Julia Orlicka-Jasnoch
Wielowiekowa nekropolia w Mirocinie Dolnym
Stanisław Sinkowski
Witnicka nekropolia kultury łużyckiej
Julia Orlicka-Jasnoch
Odwieczna pamięć - cmentarzysko ludności kultury łużyckiej i kultury przeworskiej w Różanówce
Piotr Wawrzyniak
Jordanowo - gocka nekropolia sprzed 2000 lat
Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-Socha
Górzyca. Pradziejowa nekropolia nad Odrą
Robert Piela
Szkielet wojownika z podgrodzia w Międzyrzeczu
Małgorzata Pytlak
Późnośredniowieczny cmentarz przy kościele św. Jerzego w Gorzowie Wielkopolskim
Małgorzata Pytlak
Dawne opactwo Cystersów w Mironicach
Paweł Stachowiak
Starożytne hutnictwo na Dolnych Łużycach
Mirosław Ciesielski
Słowiańskie chałupy z Międzyrzecza
Piotr Dziedzic
Relikty najstarszego zielonogórskiego wodociągu
Sławomir Kałagate, Anna Leciejewska
Miniaturowe naczynia szkliwione z Niedoradza
Sławomir Kałagate, Julia Orlicka-Jasnoch
Gród obronny kultury łużyckiej w Wicinie
Zbigniew Kobyliński, Louis D. Nebelsick
Gród z wczesnej epoki żelaza w Starosiedlu na Ziemi Lubuskiej: mit naukowy i jego obalenie
Arkadiusz Michalak
Wieża rycerska rodziny von Warnsdorf w Witkowie
Piotr Wawrzyniak
Wieża rycerska w Dzietrzychowicach w świetle badań archeologicznych

Archeologia na Ziemi Lubuskiej - instytucje i historia badań
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace