space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Projekty MKiDN 201-2016
loko mkidnBirytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad Środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne.

Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich otrzymał od Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w ramach Projektów Ministra, Priorytet: ochrona zabytków archeologicznych dofinansowanie na realizację 2-letniego projektu (2015-2016) pod nazwą: "Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne". Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Gminy w Górzycy oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn, przy ich finansowym wsparciu.
Celem projektu jest opracowanie oraz opublikowanie materiałów z birytualnego cmentarzyska ludności kultury mogiłowej, odkrytego na stanowisku nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, woj. lubuskie. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez kompleksowe, interdyscyplinarne opracowanie pozyskanych zabytków, a następnie publikację w formie książkowej wyników badań archeologicznych i analiz specjalistycznych.
Wieloaspektowym analizom poddane zostaną m.in. zabytki ceramiczne (analizy chemiczne i
petrograficzne), zabytki krzemienne (badania archeometryczne i traseologia) oraz wyroby z brązu (badania metaloznawcze i RTG). Wykonanie serii dat radiowęglowych pozwoli ustalić precyzyjniejszą chronologię "górzyckiego" cmentarzyska. Wykonane zostaną analizy izotopowe (azotu, strontu i węgla) zębów i kości ludzkich. Pozwolą one prześledzić mobilność tej ludności oraz umożliwią charakterystykę jej paleodiety. Badania geologiczne i geomorfologiczne oraz palinologiczne najbliższej okolicy stanowiska umożliwią rekonstrukcję pierwotnego środowiska geograficzno-przyrodniczego.
Dotychczas ze Środkowego Nadodrza znanych było tylko kilka cmentarzysk oraz pojedynczych grobów łączonych z osadnictwem ludności kultury mogiłowej. Koncentrowały się one głównie na południu tego obszaru. Nowoodkryte, birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej z Górzycy jest największą rozpoznaną archeologicznie nekropolią społeczności tej jednostki kulturowej w Polsce. Podczas trzech sezonów badawczych, w latach 2008-2010, odkryto 35 grobów. Cmentarzysko jest wyjątkowe nie tylko ze względu na liczbę pochówków. Odnotowano tu różne formy konstrukcji grobowych (z obstawą kamienną, z brukiem kamiennym, tzw. domy zmarłych czy struktury kamienno-drewniane). Ich różnorodność może świadczyć o różnym statusie społecznym pogrzebanych w nich zmarłych. Na podstawie dotychczasowych badań można zauważyć zmiany w obrządku pogrzebowym, od inhumacji po kremację. Transformację rytuału pogrzebowego w kierunku ciałopalenia sygnalizuje też zmiana w charakterze wyposażenia grobowego. Wśród darów grobowych dominują wyroby z brązu (łącznie 115 przedmiotów bądź ich fragmentów), reprezentujące trzy główne kategorie: broń, narzędzia oraz ozdoby ciała i stroju, w tym szpile (jedna do trzech w grobie), wieloelementowe naszyjniki, pierścionki, naramienniki i inne ozdoby obręczowe, ozdoby głowy i włosów, małe ozdoby spiralne z drutu oraz uzbrojenie i narzędzia wykonane z brązu (sztylety, siekierki oraz prawdopodobnie najstarszy miecz w Polsce)? pozyskano także naczynia ceramiczne i grociki krzemienne. Rzadkim znaleziskiem jest paciorek szklany, odkryty w grobie ciałopalnym.
Projekt zakończony zostanie monograficznym opracowaniem wyników badań w ujęciu
interdyscyplinarnym. Publikacja zostanie wydana w języku polskim, z obszernym streszczeniem w języku angielskim.
W realizację projektu zaangażowanych jest kilkanaście osób, w tym pomysłodawca i główny realizator - mgr Krzysztof Socha, mgr Alina Jaszewska, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, prof. dr hab. Zdzisław Bełka, mgr Arkadiusz Michalak, dr Robert rada szewski, dr Katarzyna Skolasińska, prof. dr hab. Krystyna Milecka, dr Katarzyna Pyżewicz, dr Sławomir Pietrzak, dr hab. Prof. UWr Piotr Gunia, mgr Julianna Sójkowska-Socha, Jacek Kasprzak, dr Bartłomiej Gruszka.
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace