space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Projekty MKiDN 2013
loko mkidn Oddział Lubuski SNAP otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych na realizację projektu:
"Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie, tom I"Projekt ma na celu opublikowanie drukiem wyników ratowniczych badań archeologicznych
prowadzonych w latach 2004-2005 na terenie przeznaczonym pod budowę obwodnicy Sulechowa w
województwie lubuskim. Badania wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Wykonało je konsorcjum archeologiczne, w skład którego wchodził także Oddział Lubuski SNAP.
Badania przeprowadzono na siedmiu stanowiskach archeologicznych o łącznej powierzchni ponad 530 arów. Ze względu bogactwo materiału ich publikację podzielono na dwa tomy. W tomie I zostaną opublikowane opracowania materiałów archeologicznych z pięciu stanowisk: Sulechów, stan. 10, 25, 26, 27 i 28. Na stanowiskach tych zarejestrowano osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych, z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, bogate osadnictwo z okresu wczesnego średniowiecza oraz z okresu nowożytnego. Książka zostanie wydana jako kolejny tom "Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza". Przedmiotem osobnej publikacji będą wyniki badań na stanowiskach nr 14 i 29.

Tom I będzie zawierał dane ogólne na temat inwestycji oraz środowiska geograficznego z
wykorzystaniem analizy geomorfologicznej. Następnie przedstawione zostaną materiały z
poszczególnych stanowisk archeologicznych. W ramach stanowisk omówione zostaną fazy osadnictwa według kolejności chronologicznej, a w ramach faz przedstawiony zostanie zabytkowy materiał ruchomy i nieruchomy. Ponieważ w czasie opracowywania materiałów nie było możliwości wykonania analiz petrograficznych, geochemicznych i termoluminescencyjnych ceramiki, chcielibyśmy wykonać je obecnie dla serii ceramiki wielbarskiej i wczesnośredniowiecznej. Będzie to
cenne porównanie wniosków płynących z analizy technologicznej ceramiki wykonanej tradycyjnymi
metodami i przy pomocy nowych metod. Równie interesujące może być porównanie datowania ceramiki metodami względnymi i bezwzględnymi.
Publikacja zostanie wydane w języku polskim, z obszernym streszczeniem w języku angielskim. Podpisy pod ryciny, tabele i zdjęcia w języku polskim i angielskim. Format A4, około 30 arkuszy wydawniczych, druk cyfrowy, nakład 200 egzemplarzy.
Spis treści (projektowany):
1. Wprowadzenie
2. Środowisko geograficzne
3. Sulechów, stan. 10
3.1. Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
3.2. Osadnictwo z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
3.3. Osadnictwo kultury wielbarskiej
3.4. Osadnictwo wczesnośredniowieczne
3.5. Osadnictwo nowożytne
4. Sulechów, stan. 25
4.1. Osadnictwo wczesnośredniowieczne
5. Sulechów, stan. 26
5.1. Osadnictwo wczesnośredniowieczne
5.2. Osadnictwo nowożytne
6. Sulechów, stan. 27
6.1. Osadnictwo nowożytne
7. Sulechów, stan. 28
7.1. Osadnictwo wczesnośredniowieczne
7.2. Osadnictwo nowożytne
8. Literatura
9. Streszczenie w języku angielskim
Aneks nr 1 Analiza petrograficzna ceramiki P. Gunia
Aneks nr 2 Analiza geochemiczna ceramiki P. Gunia
Aneks nr 3 Analiza termoluminescencyjna ceramiki J. Kusiak
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace