space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Nasza działalność
Nasza działalność związana jest z ochroną dziedzictwa archeologicznego. Realizujemy ją m.in. poprzez prowadzenie przedsięwzięć wydawniczych, popularyzatorskich i naukowych, starając się jednocześnie upowszechniać archeologię w społeczeństwie. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków, zwłaszcza zabytków archeologicznych.

Przede wszystkim publikujemy wyniki badań archeologicznych. Dlatego podjęliśmy współpracę z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy i od III tomu wydajemy wspólnie Archeologię Środkowego Nadodrza (http://www.snap.zgora.pl/wydawnictwa-asn.htm), w której podejmowana jest tematyka odnosząca się do pradziejów, średniowiecza i czasów nowożytnych na obszarze położonym w granicach obecnego województwa lubuskiego. Czasopismo ukazuje się regularnie, raz w roku. Posiada ono również swoją serię wydawniczą - Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza (http://www.snap.zgora.pl/wydawnictwa-biblioteka-asn.htm), w której do tej pory ukazało się 5 zeszytów, w 6 tomach. Publikowane są w niej przede wszystkim materiały z konferencji organizowanych przez SNAP Oddział Lubuski, ale również opracowania monograficzne. Ponadto opublikowaliśmy wydawnictwa jednorazowe - Księgę dedykowaną pamięci Edwarda Dąbrowskiego (.ad Oderam fluvium.) oraz 65 rocznik Z otchłani wieków poświęcony archeologii lubuskiej, o charakterze popularyzatorskim.

Oddział Lubuski SNAP zorganizował również kilka konferencji (http://www.snap.zgora.pl/konferencje.htm), m.in. w ramach Polsko-Niemieckich Spotkań Archeologicznych, przy organizacji których współpracujemy z Archäeologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg. Do tej pory odbyło się siedem takich konferencji, z tego cztery zostały zorganizowane u nas. Ostatnio zapoczątkowaliśmy cykl konferencji poświęconych roli żywiołów w życiu człowieka na przestrzeni dziejów. Do tej pory odbyły się dwie konferencje: Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, z której materiały zostały opublikowane w zeszycie 4 Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza oraz Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, z której materiały zostaną opublikowane w 2014 roku. Zaplanowane są jeszcze dwie konferencje z tego cyklu: Ziemia - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony i Powietrze - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony.

Jednym z elementów popularyzowania archeologii w społeczeństwie jest przedstawianie wyników badań archeologicznych na wystawach. Ponieważ współpracujemy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, włączamy się w działania wystawiennicze jako współorganizatorzy, a czasami organizatorzy wystaw (http://www.snap.zgora.pl/wystawy.htm).

Inną formą popularyzowania archeologii było uczestniczenie Stowarzyszenia w obchodach Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej, w ramach których zorganizowano szereg przedsięwzięć (http://www.snap.zgora.pl/archeologialubuska/index.htm). Największym powodzeniem cieszył się Festyn Archeologiczny, który miał miejsce w parku przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Stowarzyszenie prowadzi jeszcze szereg innych działań: organizowanie wykładów i spotkań naukowych, realizowanie projektów naukowych (http://www.snap.zgora.pl/projekty.htm), a także wykonywanie badań archeologicznych i opracowań na zlecenie firm zewnętrznych.
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace