space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Obchody "60 lat służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej"
Obchody odbywają się pod honorowymi patronatami:
patronatpatronatpatronat
patronat
patronat


Szanowni Państwo!

Konferencja naukowa "60 lat służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej" odbędzie się 22 listopada 2013 roku w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze. Konferencja organizowana jest we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy oraz Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry.
Celem konferencji jest promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez przypomnienie dorobku lubuskich służb konserwatorskich od momentu ich powołania w 1953 roku. Zadaniem konferencji będzie omówienie działalności służb konserwatorskich w województwie zielonogórskim i gorzowskim oraz w województwie lubuskim, w tym problematyki związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego, powołania i działalności samorządowych służb konserwatorskich (miejskich, gminnych, powiatowych), roli Narodowego Instytutu Dziedzictwa w systemie ochrony zabytków i znaczenia organizacji społecznych oraz opiekunów zabytków dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Bardziej szczegółowo omówione zostaną kwestie związane z tworzeniem parków kulturowych na przykładzie grodu w Wicinie, zagrożeń dla zabytków, z problematyką ochrony zabytków ruchomych, zabytkowymi parkami, architekturą obronną i zabytkami sakralnymi. Szczególny nacisk zostanie położony na udział społeczeństwa w ochronie zabytków, m.in. organizacji społecznych i opiekunów zabytków. Problematyka konferencji ma charakter uniwersalny dla ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Zaprezentowanych zostanie 19 referatów dotyczących historii działalności służb konserwatorskich oraz aktualnych problemów i kierunków działań, samorządowych służb konserwatorskich, problematyki dotyczącej poszczególnych kategorii zabytków oraz roli organizacji społecznych i osób oraz inicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego. Referaty zostaną wygłoszone przez osoby, które pracowały w służbach ochrony zabytków, które obecnie są z nimi związane, specjalistów w zakresie konserwatorstwa i konserwacji zabytków, samorządowców, muzealników, przedstawicieli organizacji społecznych oraz opiekunów zabytków.
Mamy nadzieję, że konferencja ta będzie ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla promowania ochrony dziedzictwa kulturowego w województwie lubuskim.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji!
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zaproszenie na konferencję.
Program konferencji.
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace